Loading...

RODO

1. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez SMCG S.A.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SMCG S.A., Wrocławska 24A, 50-504 Bielany
Wrocławskie, adres email iodo@smcgsa.pl

3. SMCG S.A. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: przeprowadzenia procesu obsługi
prawnej, obsługi kadrowo-finansowej, wystawienia faktur i innych dokumentów księgowych, zawarcia umowy najmu
pojazdu, świadczenia usług, rezerwacji pojazdu, dochodzenia roszczeń.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania wskazanych w pkt 2.

6. W związku z przetwarzaniem przez SMCG S.A., Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do: a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania
zobowiązany jest QRIDE z o.o., b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, c) ograniczenia przetwarzania
danych, na podstawie art. 18 RODO, d) usunięcia bądź przenoszenia danych osobowych, e) cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które może być wykonywane jest przez SMCG S.A. na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

- dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych
w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria,

- dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z
dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

10. Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka,
gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych
czynności przewidzianych prawem.

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie SMCG S.A. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poznajmy się

Realizujesz działania inwestorskie lub interesuje cię związana z nimi oferta i pomnażanie własnych środków w obszarze realestate?

Zadzwoń lub napisz.
Zainwestuj w sprawdzone i efektywne partnerstwo!

SMCG S.A.
ul. Wspólna 2
55-040 Kuklice

NIP 8961603229
REGON 388774287
KRS 0000909418